Informacje

Powstanie Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa jest zasługą Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. Głównym pomysłodawcą oraz inicjatorem był Prezes Stowarzyszenia Pan Adam Flaga.

 

Obszar funkcjonowania

Klaster Energii Zielony Pierścień Tarnowa ma charakter porozumienia o współpracy podmiotów funkcjonujących na terenie Powiatu Tarnowskiego.

Na koniec roku 2017 w porozumieniu uczestniczą podmioty reprezentujące organizacje samorządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz Starostwo Powiatowe.

Docelowo w skład klastra będą wchodzić również osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub JST, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,

Współpraca uczestników Klastra poprzez szeroki ich zakres może odbywać się w ramach analizy potencjału, potrzeb i prognoz rozwoju sektora czy branży, które wytwarzają komplementarne produkty i usługi. Tego typu współpraca może odbywać się na płaszczyźnie prowadzenia i wdrażania wspólnych badań związanych z energią, prowadzenia prac modernizacyjnych w zakresie unowocześnienia infrastruktury i procesu produkcyjnego, wspólnych działań marketingowych, wspólnych działań lobbystycznych w zakresie gospodarowania zasobami energetycznymi w regionie (powiat tarnowski).

Klaster energii reprezentuje koordynator, z założenia jest nim Stowarzyszenie- Zielony Pierścień Tarnowa również członek klastra energii.

Założenia

Na podstawie przeprowadzonych rozmów, przeprowadzonej analizy i rozeznania rynku określono obszary, na których powinna się skupić analiza kluczowych obszarów funkcjonowania klastra, analiza ta powinna obejmować:

 1. Elementy, które zainspirowały proces tworzenia klastra, w szczególności:
  1. Potrzeba współpracy, dla osiągnięcia wyznaczonych celów
  2. Przykłady pozytywnych efektów podobnych działań w Polsce i w innych krajach
  3. Dobre praktyki
  4. Pozytywne efekty funkcjonowania podmiotów w klastrze energii
 2. Główne idee stojące u podstaw utworzenia klastra, w tym:
  1. Wizja i misja klastra
  2. Cele ogólne i cele szczegółowe
 3. Zasady członkostwa w klastrze, w tym:
  1. Branżowy i regionalny charakter klastra,
  2. Potencjalni członkowie klastra
  3. Struktura organizacyjna klastra
  4. Sposób zarządzania klastrem
 4. Dogłębna analiza stanu wyjściowego
  1. Zdefiniowanie podmiotów funkcjonujących w obszarze produkcji energii,
  2. Zidentyfikowanie głównych grup odbiorców
  3. Potencjał rozwoju OZE
 5. Źródła finansowani działalności Klastra, w tym
  1. Źródła finansowania klastra w różnych fazach jego tworzenia i działania,
  2. Zasady konstrukcji budżetu
  3. Zasady finansowania inicjatyw klastrowych (wspólnych przedsięwzięć)
 6. Informacja i komunikacja w klastrze, w tym
  1. Zasady i zakres gromadzenia danych w klastrze, sposób dostępu do baz danych
  2. Sposób komunikacji i przekazywania informacji na etapie tworzenia klastra
  3. Zasady funkcjonowania systemu komunikacji w klastrze
 7. Charakter gospodarczy klastra i elementy integracji energetycznej
  1. Analiza możliwości energetycznych
  2. Analiza możliwych wariantów współpracy pomiędzy podmiotami
 8. Główne obszary działania klastra, w tym
  1. W sferze rozwoju energetyki
  2. W sferze informacji i komunikacji
  3. W obszarze działań innowacyjnych i współpracy z instytucjami naukowymi
  4. W wymianie doświadczeń
  5. W organizacji szkoleń i rozwoju współpracy wewnątrz klastra
  6. W marketingu i PR, w kreowaniu klastra jako marki regionalnej
  7. W działaniach regionalnych
 9. Zasady partycypacji w kosztach, przychodach, i dochodach ze wspólnych działań, w tym
  1. Sposób partycypacji w kosztach wspólnych przedsięwzięć
  2. Zasady udziału np. w zwiększonych dochodach
  3. Zasady z korzystania osiąganych efektów

W wyniku przeprowadzonych i zrealizowanych analiz powinny zostać wypracowane i określone:

 • propozycje działań mające na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży energetycznej,
 • czynniki determinujące innowacyjność firm,
 • narzędzia wsparcia transferu technologii,
 • płaszczyzny i mechanizmy relacji z dostawcami i odbiorcami,
 • obszary współpracy branży z jednostkami badawczymi i otoczeniem biznesu.